Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Dôležité informácie

Otváracie hodiny spoločnosti pre prevádzku na Hlavnej 44 v Prešove sú od Pon – Št: 9:00 – 22:00,Pia – So: 9:00 – 2:00,Ne: 12:00 – 23:00 a pre prevádzku na Košickej 2725 sú Pon – Pia: 10:00 – 19:00. Posledná objednávka bude prijatá 20 minút pred záverečnou. Zákazník si môže objednať telefonicky na čísle 0915 721 777 alebo priamo na našej stránke. Minimálna hodnota objednávky je 5eur.

Článok I.

Úvod

Spoločnosť MERY-B, s.r.o. so sídlom: Hlavná 44 080 01 Prešov IČO: 47357703 DIČ: 2023851236, zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 28612/P  (ďalej len „Poskytovateľ“), ktorá dodáva od gastronomických a iným zariadení jedlá, nápoje a iný tovar, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky. Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednáva tovar od poskytovateľa.

Kontaktné údaje.

Článok II.

Priebeh objednávania a dodávania

1) Objednávanie prostredníctvom internetu

a) Záujemca prostredníctvom internetovej stránky www.citykebap.sk vyplní objednávkový formulár.
b) Poskytovateľ spätne potvrdí emailom prijatie objednávky a následne zašle ďalší email o akceptovaní, resp. odmietnutí vybavenia objednávky. Čas dodania je spravidla najskôr o 60 minút.
c) Poskytovateľ objednávku dodá na požadovanú adresu a záujemca ma tovar zaplatený podľa možnosti a to: online platba , v hotovosti uhradí alebo platbou kartou na mieste dodania.

2) Objednávanie prostredníctvom telefónu

a) Záujemca prostredníctvom telefónneho čísla 0915 721 777 vykoná objednávku.
b) Poskytovateľ dohodne so záujemcom čas dodania, ktorý je spravidla najskôr o 60 minút. Čas doručenia závisí od doby prípravy jedál v reštauráciách a vyťaženosti poskytovateľa v čase objednávky. Prípadné časové posuny v donáške rieši poskytovateľ individuálne so záujemcom.
c) Poskytovateľ objednávku dodá na požadovanú adresu a záujemca tovar uhradí.

Článok III.

Práva a povinnosti Záujemcu

1) Záujemca má právo na dodávku objednaného tovaru v súlade so Všeobecnými podmienkami.
2) Záujemca má právo na riešenie reklamácie v súlade so Všeobecnými podmienkami.
3) Záujemca má právo objednávku zrušiť do 10 minút od zadania objednávky.
4) Ak záujemca objednávku zruší po danej lehote, jedlo/tovar mu bude doručené s pokladničným blokom ako pri bežnom postupe a bude od záujemcu požadovaná úhrada za objednávku.

Článok IV.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

1) Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie hygienických noriem počas prepravy.
2) Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by záujemcovi prípadne vznikli v dôsledku nekvality zo strany reštaurácie.
3) Poskytovateľ má právo na úhradu objednanej služby.

Článok V.

Reklamácie

1) Poskytovateľ venuje maximálnu pozornosť spokojnosti zákazníka a každú reklamáciu zaznamenáva a vyhodnocuje.
2) Poskytovateľ nemôže z hygienických dôvodov kontrolovať kvalitu a iné rozdiely v doručených jedlách dodávaných v termo-obaloch, ktoré pripravila reštaurácia.
3) Prípadné reklamácie kvality a množstva jedál, oznámte prosím na telefónne číslo 0915 721 777, kde vykonáme maximum pre vyriešenie Vašej reklamácie.
4) V prípade akýchkoľvek iných skutočností, ktoré by narúšali Vašu spokojnosť, nás neváhajte kontaktovať počas prevádzkových hodín telefonicky na 0915 721 777 alebo mailom na info@citykebap.sk.
5) V prípade, že nedokážeme vyriešiť Vašu reklamáciu okamžite, budeme Vás kontaktovať najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1) Záujemca týmto dáva súhlas na prípadné spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
2) Poskytovateľ sa zaväzuje nepodávať údaje a informácie získané v rámci vzájomnej spolupráce tretím osobám.
3) VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 02.01.2020.
4) Poskytovateľ je oprávnený jednostranne, úplne alebo sčasti, upraviť, zmeniť, doplniť alebo zrušiť VOP, s čím Záujemca súhlasí.
5) Nové Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na internetovej stránke www.citykebap.sk/
6) Objednávky obsahujúce alkoholické nápoje, pre osoby mladšie ako 18 rokov nevybavujeme.